نوشته‌ها

سوال

دیه یک نفر که در تصادف رانندگی قطع نخاع از گردن شده چقدر می باشد؟

یعنی کل میزان دیه چقدر می باشد؟

دو سوم دیه کامل برای فلج دستها
دو سوم دیه کامل برای فلج پاها
یک دیه کامل برای قطع نخاع
یک دیه کامل عدم کنترل ادرار
یک دیه کامل عدم ضبط مدفوع
یک دیه کامل برای از بین رفتن توانایی جنسی