نوشته‌ها

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل یعنی چقدر؟ یعنی ۸درصد دیه کامل

بر مبنای دیه سال ۱۴۰۲، نصف دیه کامل می شود،  ۴۵۰ میلیون تومان، و یک پنجم آن می شود، ۹۰ میلیون تومان و در نهایت چهار پنجم آن می شود، در حدود ۷۲ میلیون تومان می شود.