نوشته‌ها

جدول دیه اعضای بدن سال ۱۴۰۲

نوع دیه مبلغ دیه (تومان)
دیه کامل در ماه غیرحرام ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دیه کامل در ماه حرام ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام پیدا کند ۷۲.۰۰۰.۰۰۰
دیه شکستگی نازک‌نی و درشت‌نی استخوان پا هر کدام ۷۲.۰۰۰.۰۰۰
دیه شکستگی بینی ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
دیه شکستگی ترقوه ۲۸.۸۰۰.۰۰۰
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دیه زخم‌شدگی در حد حارصه ۴.۵۰۰.۰۰۰
دیه زخم‌شدگی در حد دامیه ۱۸.۰۰۰.۰۰۰
دیه دندان‌‌های پیشین که کامل ساقط شوند ۴۵.۰۰۰.۰۰۰
دیه دندان‌‌های پشتی که کامل ساقط شوند ۲۲.۵۰۰.۰۰۰
دیه یک دست ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
دیه یک پا ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب ۲۷.۰۰۰.۰۰۰
دیه خردشدگی استخوان مطلوب التیا‌م‌یافته ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰