نوشته‌ها

سوالی که بارها و بارها توسط اتباع محترم افغان از موسسته پرسش می شود؟

اگر با افغانی تصادف شود آیا دیه به این فرد تعلق نخواهد گرفت؟
اگر افغانی شناسنامه و پاسپورت نداشته باشد آیا دیه به این فرد تعلق نخواهد گرفت؟

بله در هر صورت دیه تعلق خواهد گرفت و در صورت نداشتن شناسنامه با تایید هویت آن توسط وکیل دادگستری ، دیه به حساب وکیل واریز خواهد شد و از طریق وکیل به تبعه افغان پرداخت خواهد شد