نوشته‌ها

تاثیر ارائه رضایتنامه دریافت خسارت (دیه ، فوت، نقص عضو مربوط به حادثه رانندگی) به شرکت بیمه موضوعی که ذهن بسیاری از بیمه گذاران و زیاندیدگان حوادث رانندگی را به خود مشغول می سازد این است که درصورت دریافت خسارت به میزان کمتر از صدمات واقعی، و ارائه رضایتنامه به شرکت بیمه آیا زیاندیده یا ورثه متوفی باز هم می توانند علیرغم گذشت زمان، دیات مربوط به آسیب ها و صدمات پرداخت نشده را از شرکت بیمه اخذ نمایند؟

آیا پس از رضایت به بیمه می توان دیه را درخواست کرد؟

دریافت دیه از بیمه با وجود اعلام رضایت

دریافت دیه از بیمه
با وجود اعلام رضایت

درپاسخ باید اشاره نمود که همکاران ما در موسسه امداد حقوقی شهر با طرح دفاعیات تخصصی در این حوزه قادر به وصول و دریافت دیات قانونی مصدومیت ها و آسیب های بدنی پرداخت نشده کلیه زیاندیدگان اعم از مقصر حادثه و اشخاص ثالث می باشند.