نوشته‌ها

 1. اگر عضوی که این جراحت بر آن وارد شده دارای دیه معین باشد مثل دست، در این حالت باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجیده آن‌ گاه به تعداد همان نسبت دیه را تعیین کرد.

برای مثال: دیه دست نصف دیه کامل است. بنابراین، اگر جراحت بند اول (حارصه) در دست وارد شود، دیه آن به اندازه نیم نفر شتر  نیم درصد خواهد شد.

 1. عضو فاقد دیه معین باشد مثل شکم، در اینجا باید اَرش توسط دادگاه تعیین شود.

جراحت‌های واردشده به بدن به اندازه نصف جراحات وارد شده به سر و صورت دیه تعلق می‌گیرد؛ مقدار دیات جراحات بدن به شرح زیر است.

 • حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود (۰٫۵صدم دیه کامل)؛
 • دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد (۱ صدم دیه کامل)؛
 • متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد (۱٫۵ صدم دیه کامل)؛
 • سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد (۲ صدم دیه کامل).

دیه جراحت های وارده به سر و صورت چگونه تعیین میشود؟

 1. خراش پوست سر یا صورت بدون آنکه خون جاری شود، یک نفر شتر . (حارصه) یک درصد
 2. خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد، (چه کم باشد یا زیاد) دو نفر شتر(دامیه) دودرصد
 3. زخمی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازکی روی استخوان نرسد، سه شتر. (متلاحمه)سه درصد
 4. زخمی که از گوشت عبور کند و به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار نفر شتر .(سمحاق) چهار درصد
 5. جراحتی که از گوشت عبور کند و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکارکند، پنج نفر شتر . (موضحه) پنج درصد
 •  دیه جراحت های وارده به سر و صورت چگونه تعیین میشود؟
 •  حارصه چیست
 •  دامیه چیست
 •  حارصه چند درصد است
 •  دامیه چند درصد است
 •  سمحاق چیست
 •  سمحاق چند درصد است
 •  متلاحمه چیست
 •  متلاحمه چند دردصد است
 •  سمحاق چند درصد استگ
 •  موضحه چیست
 • موضحه چند درصد است