نوشته‌ها

آیا با وجود نواقص مدارک و مستندات مربوط به تصادف و گذشت زمان زیاد از حادثه، آیا زیاندیدگان قادر به دریافت خسارت بدنی و یا دیه فوت از شرکت بیمه می باشند؟

حسب بررسی صورت گرفته، برخی از مصدومین حوادث رانندگی و یا ورثه متوفی به دلیل فقدان مدارک و مستندات مربوط به حادثه رانندگی از جمله کروکی، گزارش انتظامی، گزارش های پزشکی قانونی، دادنامه مربوط به حادثه و … و گذشت زمان قابل توجه از تصادف، از پیگیری حقوق خود جهت دریافت دیات نا امید می گردند دراینخصوص باید اشاره نمود همکاران ما در موسسه امداد حقوقی شهر با ارائه دفاعیات تخصصی در این حوزه وفق قوانین و مقررات مربوطه، قادر به دریافت کلیه خسارات بدنی از شرکت های بیمه می باشند.