نوشته‌ها

به نقل از دکتر محمد حکیم جوادی از وکلای موسسه امداد حقوقی شهر : در بسیاری از اوقات روند پرداخت خسارت (اعم از دیات، ارش، نقص عضو) به راننده مقصر حادثه و اشخاص ثالث زیاندیده در حوادث رانندگی علیرغم تکمیل و تحویل مدارک از سوی شرکت بیمه با کندی و با سپری شدن زمان قابل توجه صورت می گیرد که این موضوع باعث تضییع حقوق و نارضایتی زیاندیدگان می گردد.

دریافت خسارت تاخیر 
نیم در هزار از شرکت بیمه

همکاران ما در موسسه امداد حقوقی شهر، جهت جبران حقوق زیاندیدگان، علاوه بر وصول اصل خسارت، با دفاعیات تخصصی، قادر به وصول جریمه تاخیر روزانه از شرکت های بیمه اعم از خسارت تاخیر تادیه پرداخت دیه ،خسارت تاخیر دیه ،تاخیر پرداخت دیه،جریمه تاخیر دیه،خسارت نیم در هزار، و دریافت خسارت نیم در هزار از شرکت بیمه بوده و همچنین قادر به محاسبه خسارت نیم در هزار ، برای زیاندیدگان می باشند.