نوشته‌ها

برای اینکه بتوانیم بدون داشتن کروکی پرونده دریافت خسارت بیمه ثالث تشکیل بدهیم،

قبل از همه خسارت اتفاق افتاده باید مالی باشد.

یعنی برای خسارت‌های بدنی و جانی نمی‌توانیم بدون داشتن کروکی برای دریافت خسارت اقدام کنیم.

همچنین مهم است که هر دو راننده (مقصر و زیان‌دیده) به شعبه پرداخت خسارت بیمه‌گذار خود مراجعه کنند.

دراین‌صورت پس از تکمیل فرم اعلام خسارت توسط مقصر و زیاندیده، ماشین‌ها توسط کارشناس شرکت‌های بیمه طرف قرارداد بازدید می‌شوند تا میزان خسارت آن‌ها مشخص شود.
البته همان‌طور که گفته شده هم راننده مقصر و هم راننده زیان‌دیده هر دو باید گواهی‌نامه معتبر داشته باشند.