نوشته‌ها

آیا نداشتن وکیل در تعیین میزان دیه تاثیری دارد ؟

در پرونده های تصادفات مخصوصا برای برای زیاندیدگان و مصدومین تصادفات رانندگی با توجه به اینکه در ابتدای امر پرونده در دادسرا تشکیل می شود و مصدوم به علت وخامت حالش به درستی نمی تواند از خود دفاع نماید و به هنگام مراجعه به پزشکی قانونی آسیب های وارده را برای پزشک توضیح دهد تا در گواهی قید شود از این رو ممکن است دیات به درستی قید نشود و کمتر از میزان مورد نظر دیه به مصدوم علیرغم داشتن سایر آسیب ها دیه تعلق گیرد از این رو وکیل متخصص تصادفات رانندگی با حضور در اولین مرحله رسیدگی یعنی دادسرا می تواند به نحو احسنت از حقوق زیاندیده دفاع کند.