وصول مهریه زوجه از دیه متعلقه به زوج نزد شرکت بیمه ؟

درصورتیکه به دلیل حادثه رانندگی، دیات مربوط به خسارات بدنی زوج (شوهر) قابل پرداخت باشد، درصورت وجود برخی شرایط زوجه (زن) قادر به وصول مهریه خود از دیه درنظر گرفته شده در شرکت بیمه می باشد. دراین خصوص باید اشاره نمود همکاران ما در موسسه امداد حقوقی شهر با ارائه دفاعیات تخصصی در این حوزه وفق قوانین و مقررات مربوطه قادر به وصول مهریه از محل مزبور می باشند.

 

 

بیشتر بخوانید